Nazovite nas

080 020 307

Poslovnice Bankomati

Osnovni model


Stambeni krediti donose Vam sljedeće mogućnosti i pogodnosti:

 • iznos kredita do 150.000 EUR u protuvrijednosti u KM
 • rok otplate kredita do 30 godina
 • odobravanje kredita za adaptaciju i dogradnju i u slučaju da tražitelj kredita nije vlasnik kreditirane nekretnine
 • veliki izbor kombinacija instrumenata osiguranja kredita prema mogućnostima klijenta

Stambeni kredit sa NKS već od 2,99% (EKS 3,45%)*

Pregled rata stambenog kredita:

Iznos KM

10 godina

15 godina

20 godina

25 godina

30 godina

30.000

295,25

218,91 178,65 155,06 139,79

50.000

492,09 364,85 297,75 258,43 232,98

100.000

984,18 729,71 595,49 516,86 465,96

150.000

1.476,27 1.094,56 893,24 775,28 698,94

200.000

1.968,36 1.459,41 1.190,99 1.033,71 931,91

250.000

2.460,45 1.824,26 1.488,73 1.292,14 1.164,89

* Efektivna kamatna stopa (EKS) za stambeni kredit izračunata je na maksimalan iznos i rok otplate 60 mjeseci, uzimajući u obzir sve troškove koji mogu pasti na teret korisnika kredita (naknada za vođenje tekućeg računa, naknada za CRK izvještaj, troškovi mjenica, ovjere potrebne dokumentacije, police osiguranja i procjene vrijednosti nekretnine te troškovi notara).

Kredit se odobrava sa fiksnom i promjenjivom kamatnom stopom do 10 godina. Preko 10 godina otplate, kredit se odobrava sa promjenjivom kamatnom stopom.

Kredit se odobrava u KM valuti i sa valutnom klauzulom u EUR prema važećem kursu Centralne Banke na dan korištenja kredita.


 Preuzmite Informativni list za Stambeni kredit


Korisnik kredita

 • rezidenti sa prebivalištem u Bosni i Hercegovini i sa stalnim mjesečnim redovnim primanjima.
 • ukoliko je vlasnik nekretnine, na koju Banka stavlja založno pravo, u bračnoj zajednici, zahtjevu za kredit, osim propisane dokumentacije, mora priložiti i pisanu izjavu bračnog druga da je saglasan sa zasnivanjem založnog prava na predmetnoj nekretnini. Status bračnog/vanbračnog druga utvrđuje se na temelju izvoda iz matične knjige vjenčanih ne starijeg od 30 dana ili pismene izjave.

Namjena i iznosi kredita

 • kupovina, kupovina s adaptacijom i izgradnja stambenih prostora, kuća, apartmana, stanova za odmor i garaža kupovina i komunalno uređenje zemljišta s izgradnjom uz uslov da je na tom zemljištu prema urbanističkom planu dozvoljena gradnja u visini od 15.000,00 EUR do 150.000,00 EUR u protuvrijednosti u KM
 • adaptacija, dovršenje i dogradnja objekata u visini od 15.000,00 EUR do 30.000,00 EUR u protuvrijednosti u KM

Rok otplate kredita

 • do 30 godina za kupovinu, kupovinu s adaptacijom, izgradnju, dovršenje i dogradnju, te za kupovinu i komunalno uređenje zemljišta s izgradnjom
 • do 20 godina za adaptaciju, dovršenje i dogradnju objekata

Instrumenti osiguranja kredita

 • ovjerene isprave o zapljeni plate po pristanku svih sudionika u kreditu
 • bjanko mjenice potpisane od svih sudionika u kreditu
 • hipoteka na nekretninama čija procijenjena vrijednost mora biti najmanje u visini iznosa kredita (1:1)
 • polica osiguranja od osnovnih opasnosti za nekretninu na kojoj se zasniva hipoteka vinkulirana u korist Banke
 • procjena vrijednosti nekretnine koju obavlja sudski procjenitelj za nekretnine
 • prepis izvornika Ugovora o hipoteci, sačinjen od strane notara/javnog bilježnika i ZK izvadak sa upisanim teretom u korist Banke
 • mogućnost osiguranja kredita namjenskim depozitom
 • Banka zadržava pravo tražiti dodatni kolateral zavisno o kriterijima procjene rizika (firma zaposlenja, kreditna historija tražioca i sl.)

Za više informacija obratite se

Vaš preglednik je prestar, molimo unaprijedite vaš preglednik! Možete također instalirati Google Chrome klikom na ovaj text, koji je jedan od najboljih preglednika trenutno na tržištu i potpuno je besplatan.

×